Home
  Company Profile
  Product
        > Shrimp Ring
        > Shrimp Tray
        > Ready Meal
        > Food tray
        > Electronics Tray
  Contact Us
  News
 
 
 
   
 
                        
  มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium)
 
  ระบบคุณภาพสําหรับธุรกิจสินค้าอาหารค้าปลีก: สิ่งท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมอาหารในยุคการค้าเสรี
     ปัจจุบันการค้าอาหารระหว่างประเทศมีบทบาทมากขึ้น ความปลอดภัยด้านอาหาร และการคุ้มครองสุข อนามัยของผู้บริโภคจึงเริ่มมีความสํ าคัญและเข้ามามีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ ทําให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยว ข้องกับอาหารมีภาระต้องดูแลการผลิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีข้อ กําหนดทางการตลาด และมาตรฐานใหม่ ๆ จํานวนมากถูกเผยแพร่และนํามาใช้สู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยผลักดันให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
     ในปี พ.ศ.2541 กลุ่มผู้ค้าปลีกของอังกฤษ (British Retail Consortium) และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม (Food and Drink Federation) ซึ่งประกอบด้วยผู้ค้าปลีกหลัก ๆ เช่น เทสโก เจ เซนส์เบอรี แอสดาบูทส์ เซฟเวย์ สปาร์ ฯลฯ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนามาตรฐาน BRC สํ าหรับธุรกิจสินค้าอาหารค้าปลีกเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายและปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคอันเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภค
     มาตรฐาน BRC เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ได้ถูกออกแบบเฉพาะสําหรับผู้ค้าปลีก ใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการในห่วงโซ่การส่งมอบอาหาร (Food Supply Chain) และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถเข้ากันได้กับระบบมาตรฐานคุณภาพสากลอื่น ๆ ที่ได้มีการนํามาใช้อยู่แล้วโดยภาคอุตสาหกรรม เช่น หลักวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบ SQF 2000 (Safe Quality Food) และ ISO 9000
โดยข้อกํ าหนดมาตรฐาน BRC จะครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ ดังนี้
     1. ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ได้แก่ ดําเนินการวิเคราะห์อันตราย หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม กำหนดค่าวิกฤต กําหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม กําหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมกําหนด วิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบ HACCP กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูล
     2. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ได้แก่ นโยบายและคู่มือคุณภาพ โครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบ ผู้มีอํานาจจัดการ การควบคุมเอกสาร ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน การจัดเก็บบันทึกข้อกําหนดผลิตภัณฑ์ การตรวจติดตามภายใน การปฏิบัติการแก้ไข และการประเมินผู้ส่งมอบ
     3. มาตรฐานสภาพแวดล้อมโรงงาน (Factory Environment Standards) ได้แก่ ทําเลที่ตั้ง แผนผังและแผนภูมิการผลิต โครงสร้างอาคารโรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ การบํารุงรักษา สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับพนักงาน ความสะอาดสุขลักษณะ และการขนส่ง
     4. การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control) ได้แก่ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การคัดแยก การหมุนเวียนสินค้า การตรวจจับโลหะและสิ่งแปลกปลอม และการควบคุมผลิตภัณฑ์
     5. การควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) ได้แก่ การควบคุมอุณหภูมิ เวลา ปริมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ และการตรวจสอบกระบวนการผลิต การสอบเทียบ และการจัดการกับข้อกําหนด พิเศษ
     6. บุคลากร (Personal) ได้แก่ สุขลักษณะส่วนบุคคล การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การแปรรูป การบรรจุ การจัดเก็บ การดูแลการเจ็บป่วย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และผู้ประกอบอาหาร การปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่พื้นที่ประกอบอาหาร ทั้งนี้รวมถึงผู้เยี่ยมชมโรงงาน และการฝึกอบรม
     สําหรับผู้ที่คุ้นเคยในการจัดทําระบบคุณภาพ (Quality Management System) มาแล้วจะพบว่าข้อกํ าหนด BRC นั้นไม่ค่อยยุ่งยากจากข้อกําหนดเดิมในระบบอื่น ๆ
     มาตรฐาน BRC ในส่วนของผู้ส่งมอบนั้นจะเป็นระบบในเชิงบริหารจัดการไม่ใช่ระบบการตรวจสอบ(Quality Management System-not the inspection system) โดยเริ่มจากการให้คํามั่นสัญญาของฝ่ายบริหารและทําความเข้าใจที่ถูกต้องในมาตรฐานแล้วจึงเริ่มนําระบบมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริงสําหรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน องค์กรผู้ที่จะสามารถตรวจรับรองได้นั้นต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐาน EN 45004 จึงจะสามารถให้การตรวจรับรองมาตรฐาน BRC ได้
 
 
Creativity Packages
Creativity Packages
PROPAK VIETNAM
PROPAK VIETNAM